logobsg

Billingstadsletta Grunneierforening

Billingstadsletta Grunneierforening ble stiftet i mars 2007.

styret-billingstad-grunneierforening-2012
Vi arbeider for å fremme medlemmenes nærings-interesser. Grunneierforeningen arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta. På den måten kan grunneierne få en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift.

Foreningen utfører tjenester som medlemmene ellers hadde måttet  unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.

 

Som medlemmer kan opptas grunneiere langs Billingstadsletta som kan slutte seg til foreningens formålsparagraf.

Grunneierforeningen har medlemmer langs Billingstadsletta, Nesbruveien og Nesøyveien fra Bergerveien til Slependen. Medlemmene besitter 90 % av det samlede areal på 280.000 kvm.

Nyttearealet på 195.000 kvm er fordelt på 81.000 kvm handel, 56.000  kvm kontor. 27.000 kvm lager/ produksjon og 23.000 kvm bolig (Lundekroken)

2.800 ansatte har sin arbeidsplass hos medlemmene. De aller fleste har mindre enn 20 min til togstasjonen. Tog går 4 ganger i timen. Busser går 2 ganger i timen. 3.600 biloppstillingsplasser er disponible for kunder og ansatte, herav 1.250 plasser hos IKEA.

Foretak registrert på Billingstad/Slependen omsatte i 2017 for 34 mrd. kroner, hvilket utgjør 46 % av all omsetning i private bedrifter med hovedkontor i Asker. 6 av de 10 største bedrifter i Asker er lokalisert på Billingstad. Handelen over disk var i 2018 på hele 3,8 mrd. kroner, hvilket er 50 % av all slik handel i Asker. Hertil kommer en meget betydelig handel knyttet til motorvogner.

Grunneierforeningens arbeid styres av et årsmøte  som velger nytt styre hvert år.

Foreningens driftsutgifter dekkes i sin helhet av medlemmene ved  kontingent som ut fra planer og budsjetter fastsettes for hvert år.

Sekretariatsfunksjonen har hittil vært ivaretatt av Asker Næringsråd.  

 

 

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her